Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsgeerige denken die hoogere behoeften heeft gevoeld; en echter ik kan niet zien, dat Hegel in Duitschland in de geschiedenis der wijsbegeerte een ontwikkelingsmoment, zoo als men het noemt, tot Krause geworden is. Ik vind zelfs den naam, veel minder het stelsel, van K r a use niet vermeld in de zoo hooggeroemde Beitrage van den Tübinger hoogleeraar J. H. Fichte (2de edit. 1841), en zulks, niettegenstaande de ijver van eenige vrienden, (waaronder ook Dr. C. E. Krause), reeds in 1834, twee jaren na den dood van Krause, door de uitgave van een )>handschriftlicher Nachlass" getracht had, de aandacht van de beoefenaars der wijsbegeerte op Krause te vestigen. Wenscht gij te vernemen, hoe het tegenwoordige geslacht inDuitschland over Krause oordeelt, het zij mij dan vergund u te wijzen op het reeds door mij aangehaalde werk van den Halle'schen Hoogleeraar Dr. Ulrici, in het laatst van het voorgaande jaar te Leipzig in het licht verschenen.

»Was Krause Grund und Begründetes nennt", zegt hij (p.661. en verv.), istvielmehr offenbar nur der Begriff des Ganzen und seines Theils. — Auf seinem Wege erreicht er nur die Idee der Welt als Eines Ganzen, das die Natur im engeren Sinne , die Vernunft und die Menschheit um/asst, oder vielmehr nur die Idee der Natura naturans im Unterschiede von

Sluiten