is toegevoegd aan je favorieten.

De laatste preek in de oude- en de eerste in de Nieuwe Kerk der christelijke gereformeerde gemeente te Middelstum, uitgesproken op Zondagen, den 9 en 16 Januarij 1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier, dat die op-wekking u wordt gebragt, maar weet, het kan de laatste zijn in uw leven, de laatste voor altijd, de laatste vóór eeuwig! Ons is het niet verzekerd, wanneer wij hier straks ook al het amen! voor het laatst aan deze plaats mogen uitspreken, dat wij elders wederom onze stem mogen verheffen om u den liefderijken Heiland te prediken, maar evenmin hebt gij de verzekering, dat u na dezen nog eens zijn troostvolle naam zal worden genoemd; daarom vergeet dit laatste woord niet: vlugt heden tot Jezus, 'tkan morgen, ja, reeds het volgende oogenblik al te laat zijn; in Hem is het leven, buiten Hem is de eeuwige dood!

En gij, die de liefelijkheid van het aangezigt des Heeren hier zelve mogt aanschouwen en den zaligen troost er van aan uw eigen hart mogt ervaren, o, blijft ook gij steeds daaraan behoefte gevoelen; brengt die behoefte veel voor den Heere, en vraagt gij veel met ons en ook voor ons zoowel als voor u zeiven, dat het aangezigt des Heeren met ons mag optrekken. Gij kent immers de waarde er van en hebt die zelve aan uw eigen ziel ondervonden. Herdenkt heden dankbaar die tijden, waarin het u hier zoo goed was en zoo zalig voor Vthart, en looft daarvoor den naam des Heeren uws Gods. Verlaat deze plaats niet, dan met de bede des harten: » Heere trek Gij met ons op." Indien die bede verhoord wordt, en zeker zal zij dit, dan wacht ons ginds niet slechts een prachtige tempel, maar een huis Gods, een poorte des hemels.

En aan niets minder dan aan dien troost, aan dat vooruitzigt hebben- wij behoefte bij ons heengaan van