Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de ooren des volks die -wil van God verklaard, de zinrijke beteekenis er van in 't licht gesteld en krachtig aangedrongen op hart en geweten.

En is er dan eene ziel, die hare tekortkomingen inziet, die tot de overtuiging geleid wordt van hare groote zonde en schuld, waardoor zij alles verbeurd en Gods heilig ongenoegen over zich heeft gehaald, maar die nu die zonde van harte betreurt, die de tollenaarsbede de hare maakt, en met den stokbewaarder vraagt in diepgevoelden nood: wat moet ik doen om zalig te worden? die vindt in de verkondiging des evangelie's een liefderijk God in Christus hier wonen. Een God die weet van inhoud den en afwenden van zijnen heiligen toorn, die belasten vriendelijk roept, die vermoeiden rust geeft, die treurenden weet te troosten , en die zonden, vele, groote, langdurige zonden volkomen vergeeft. De schatkameren zijner genade wil Hij ontsluiten, en zelfs aan den onwaardigsten zondaar zich in de volheid zijner liefde en ontferming openbaren. Ja, zelfs aan eene zondige wereld, die van God is afgevallen, die zelve de gemeenschap met God verbrak door de zonde, en nu niet meer vraagt, noch naar zijn wil, noch naar zijn dienst, laat Hij behoudenis en zaligheid prediken.. Aan een wereld, die daar zucht onder de zonde, onder de gevolgen der zonde, zonder zich zelve van de diepte harer ellende bewust te zijn, die vraagt naar geluk, die zoekt naar rust, maar deze buiten Christus vruchteloos zoekt, wordt nog volkomene redding en verlossing verkondigd. Tot haar komt de vreugdevolle mare: »Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een

Sluiten