Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit geschiedt is het regeren gemakkelijk, daar is de overheid veilig, en de rust en de welvaart des volks gewaarborgd. God geve dat dit beginsel het algemeene mag worden, dat ook daartoe de stichting van dit bedehuis bijdrage, en dat onze beden, die wij van deze plaats opzenden ook over uwe huizen, over uwe personen en uwe eervolle bedieningen, verhooring mogen vinden voor den troon des heelals !

En u, geachte Ontwerper van het plan van dit Godshuis2), zij onze erkentelijkheid betuigd voor den ijver en de naauwgezetheid, waarmede gij van de eerste ure af al onze belangen, die aan uwe zorg waren toevertrouwd, hebt willen behartigen, 'tls mij eene aangename taak aan deze talrijke vergadering u voor te stellen als den man, aan wien wij zoo veel goeds en zoo veel schoons aan dit bedehuis hebben te danken. De algemeene goedkeuring, die het wegdraagt, zij u een belangrijke vergoeding voor al uwe moeite. Uw naam blijve steeds aan dit huis verbonden. Worde u nog veel de gelegenheid gegeven uwe gaven te wijden aan de volmaking der kunst, en die kunst te wijden tot eer van Hem, die een uitdeeler ook van kunstgaven is, opdat, wanneer onder uwe leiding hier geene bedehuizen meer worden gebouwd, gij dan zelf een gebouw moogt ontvangen, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in den hemel!

Ook u, jeugdige Vriend2), die met de dagelijk-

') Den heer a. schotanus , architekt te Zuidhorn.

") Den heer o. van selms, van Sloten, dagelijksch opzigter.

Sluiten