Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche zorg voor het werk waart belast, zouden we onthouden, waarop gij billijke aanspraak kunt maken , indien we het genot uwer goede diensten verzwegen. Uwe opmerkzaamheid , waaraan de kleinste bijzonderheid niet ontkwam, was ons bestendige waarborg voor eene goede uitvoering. Nimmer zullen wij vergeten, wat gij, dikwijls van den vroegen morgen tot den laten avond, voor ons en de gemeente wildet zijn. Eene eervolle loopbaan, waarvan hetgeen gij hier hebt gedaan altijd eene der eerste schreden mag heeten, zij van harte u toegewenscht. En terwijl gij hier uwe krachten wildet wijden aan de stichting van dit huis des gebeds, zij de zaligheid, die hier wordt afgebeden, ook eenmaal uw deel!

Eerwaarde Medebroeders in het werk onzes Heeren , die door uwe tegenwoordigheid onze vreugde van dezen dag wildet verhoogen, o, van u weet ik, hoe gij regt hartelijk deelt in die vreugde.

Gij , waarde oudste Broeder , die meer aan de < hitte des daags en de koude des nachts waart blootgesteld dan wij jeugdigen, die van geene ellende nog weten, ik lees in uwe ziel de herinnering aan andere tijden; en de bloei der kerk, die ik weet dat gij lief hebt en die gij zoovele jaren reeds dient, hij verjongt uwe kracht.

En gij, mijn Broeder2), die nog maar altijd uw kindschap van deze gemeente niet kunt vergeten', waarin uw vrome vader eenmaal met eere diende, ik weet het, de bloei dier gemeente gaat u ter harte.

') Ds. e. lindeman , van Warffum. s) Ds. p. a. lanting, van Winsum.

Sluiten