is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfelijkheid en rasverbetering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel enkele bijzonderheden hebben gevonden, maar dat de oorzaken, waarom juist deze personen dit of dat, direct of indirect hebben geërfd ons nog volkomen duister zijn. Onze huidige kennis op dit terrein is niet anders dan een chaos van afzonderlijke gegevens, zonder nauwkeurig inzicht in de oorzaak der erfelijkheid van elk geval afzonderlijk. ])

Deze uitspraak maant ons zeer zeker tot groote voorzichtigheid en doet ons vooralsnog geen groote verwachtingen koesteren van de toekomst. Zonder dat wij iets af willen doen aan de groote beteekenis van de onderzoekingen van Mendel moet toch worden erkend, dat zij tot dusverre nog slechts weinig resultaten hebben geleverd voor de erfelijkheid bij den mensch. Dit is trouwens niet te verwonderen als men bedenkt de groote moeilijkheden, waarmede het onderzoek bij den mensch gepaard gaat.

Soms heeft men te doen met verschillende vruchtbaarheid in bepaalde families, waardoor belangrijke veranderingen in de nakomelingen tot stand kunnen komen. Het gaat toch niet altijd zoo, dat gezonden en abnormalen om de beurt geboren worden, soms komen eerst de abnormalen en daarna de gezonden, soms is het omgekeerde het geval. Dit is natuurlijk van het grootste belang als men te doen heeft met een geringe vruchtbaarheid, want dan laat zich de mogelijkheid denken, dat de gezonden in het geheel niet aan de beurt komen, als het getal der abnormalen althans wat groot is en het heeft dan den schijn, dat de regels van Mendel in het geheel niet toepasselijk zijn. Bij bepaalde families met niet meer dan 3 of 4 kinderen kan het zelfs voorkomen, dat men niet anders dan normale of abnormale kinderen ziet. En bij het twee-kinderenstelsel zal men natuurlijk nog veel meer kans hebben voor geheel ongedachte en niet minder onverwachte feiten te worden geplaatst, die niet het minste herinneren aan de regels van Mendel. Het is dus duidelijk, dat bij families met geringe en onregelmatige vruchtbaarheid vooral een zeer uitgebreide stamboom geraadpleegd moet worden.

Een andere moeilijkheid, waarmede men te strijden krijgt bij het zoeken naar betrouwbare gegevens is de sterfelijkheid. Dikwijls toch is men niet in de gelegenheid een bepaalde anomalie bij dood-geboren en vroeg-gestorven kinderen te

') R. Sommei, FamilienforschungundVererbungslehre,bladz. 66.