Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft men b.v. altijd voldoenden grond om te zeggen, dat iemand, die in zekere mate zwakzinnig is, nooit gezonde kinderen kan voortbrengen? Hangt dit ook niet van de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de wederhelft af? En is ook niet van invloed de vraag of de familie zelf in staat is om voor den patiënt te zorgen en voldoende toezicht op hem uit te oefenen? Elk geval moet op zichzelf beschouwd worden en dan blijkt, dat juist de minder ernstige gevallen, die den overgang vormen naar het normale en die de meeste kansen hebben tot voortplanting, in de practijk tot bijzondere moeilijkheden aanleiding zullen geven. Bij sommigen is het geslachtsleven bijzonder weinig ontwikkeld en voor hen behoeven dus weinig voorzorgen in acht genomen te worden. Bij anderen daarentegen treden de ethische defecten veel meer op den voorgrond en bestaat groote geslachtsdrift, waardoor bijzondere maatregelen werkelijk niet overbodig zouden zijn. En moet hierbij ook geen rekening gehouden worden met het feit, dat regeneratie mogelijk is, indien een geschikte wederhelft wordt gevonden? In de practijk zal dus zulk een gedwongen afzondering tot allerlei moeilijkheden aanleiding geven en algemeene bepalingen geven daarom groote bezwaren. Toch kunnen in bepaalde gevallen goede resultaten verkregen worden, zooals blijkt uit de geschiedenis der cretins, die geheel kunnen verdwijnen, alleen door afzondering, waardoor zij niet in staat zijn zich te vermenigvuldigen.

Een ander middel dat wordt aanbevolen om tot rasverbetering te geraken bestaat hierin, dat men tracht het aantal kinderen te beperken, waardoor het komende geslacht betere levensvoorwaarden vindt en zich hooger kan ontwikkelen. Malt hu s meende, dat de bevolking in de bekende verhoudingen veel sterker toenam dan de productie, en dat daarom ten slotte het getal menschen veel te groot zou worden in verband met de voedingsmiddelen, zoodat hongersnood het einde moest worden. Alle omstandigheden waardoor de vermeerdering der bevolking wordt tegengegaan, moeten dus als een zegen beschouwd worden en daarom hebben wij groote reden tot dankbaarheid als door oorlog, epidemie of hongersnood een flinke opruiming wordt gehouden. Boven-

Sluiten