Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien verdient het ook alle aanbeveling om den aanwas der bevolking zooveel mogelijk te beperken, door het aantal huwelijken tegen te gaan, vooral niet te vroeg te trouwen en als men getrouwd is zich zooveel mogelijk te beheerschen, opdat de gezinnen niet al te groot worden. ')

In de laatste jaren is van alle kanten met grooten ernst gewezen op de verderfelijke strekking van deze leer, waardoor geheele volken als het ware dreigen uit te sterven. Niet alleen blijkt, dat de productie veel sterker toeneemt dan men ooit had durven hopen, maar bovendien geeft deze leer aanleiding tot allerlei schandelijke practijken. Want wordt zij niet toegepast in allerlei kringen, waar werkelijk de omstandigheden geen bezwaar vormen tegen een groot gezin, maar waar de ouders liefst met een minimum van verantwoordelijkheid tevreden zijn en er zelf gaarne een gemakkelijk leventje op na houden? En blijkt het niet dat daardoor de abortus provocatus op ontzettende wijze in de hand gewerkt wordt, dikwijls tot groote schade van de moeder en met overtreding van het zesde gebod?8) En indien men nu vraagt of het neo-malthusianisme inderdaad iets kan bijdragen tot rasverbetering, dan moet het antwoord niet alleen ontkennend luiden, maar blijkt de kans voor het omgekeerde zeer groot te zijn.

Volgens de regels van Mendel combineeren de eigenschappen van de kinderen zich uit de ouders naar de regelen der waarschijnlijkheidsleer. Wij kunnen van te voren niet beweren, dat de kinderen deze of die kwaliteiten zullen hebben; hoogstens kunnen wij met meer of mindere zekerheid vermoeden, dat zulks het geval zal zijn. En nu gaat het neo-malthusianisme er onwillekeurig van uit, dat de eerste kinderen de beste zijn, terwijl wij daarvan eigenlijk niets weten, ja de ervaring ons leert, dat juist onder de jongere kinderen van een gezin vaak uitnemende krachten verborgen zijn, die in vele opzichten boven anderen uitmunten. En hoe dikwijls blijkt het niet, dat juist kinderen uit een groot gezin zich veel beter aanpassen aan het sociale leven, omdat zij onderling elkander opvoeden? Galton heeft gevonden, dat meer dan de helft der geniale historische persoonlijkheden stamt uit huwelijken met meer dan zes kinderen. Weliswaar

1) Dr. J. Rutgers, Rasverbetering en bewuste aantalsbeperking. Amsterdam.

2) Dr. Rijk Kramer 1. c.

Sluiten