Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld, dat hem verplichten kan de afspraken na te komen. Boven de overheden staat alleen God en het erkennen van Zijn wil biedt waarborg voor den vrede. Indien het nut. het belang of wat ook de gedragingen der volken gaat beheerschen, moet de vrede verdwijnen, want nooit zal één belang dat van allen zijn.

In den nieuwen tijd wil men de verhouding van volk tot volk regelen door het recht, dat elke natie leeren zal, hoe zich te gedragen. Een uitnemende gedachte, maar wat zal de oorsprong van dat recht zijn en wie de handhaver van dat recht ? Men kan wel allerlei bepalingen, wier wenschelijkheid in den loop der tijden gebleken is, aanvaarden, maar dat baat alles niets, als de volken er zich niet aan gebonden achten en de overheden ze niet uitvoeren. Algemeen belang, of wat anders van dien aard ook zal nooit in die mate op het geweten der menschen beslag leggen, dat ieder als vanzelf er voor buigt. Tegenstrijdige belangen zijn er elk oogenblik. Daarom is er maar één uitweg, dat het internationale recht zich baseere op den wil van God, Die over alles heerscht en het zal gehoorzaamd worden om Gods wil. Al het andere blijft onzeker, van weinig waarde en indien we praktisch zien, dat in het internationale recht niet slechts maatregelen van orde worden getroffen, die betrekkelijk neutraal, willekeurig kunnen zijn, maar ook allerlei diep in de souvereiniteit der overheid en het belang van het volk ingrijpende bepalingen worden gemaakt, zonder daarbij te rekenen met de Schrift, valt van zulk een recht niet veel te hopen.

In de tweede plaats kunnen we thans ook iets meer zeggen van het groote vraagstuk, dat we reeds vroeger hebben aangevoerd: hoe heeft de individueele Christen te staan tegenover het nationaal of internationaal, hoe tegenover het kosmopolitisme. De Schrift leert zeker, dat het internationale meer is, hooger staat dan het nationale, niet maar omdat het internationale zich over meerdere volken uitstrekt, maar omdat het historisch aan het nationale vooraf gaat en weer volmaakt bestaan zal, als het nationale is te niet gedaan.

Het nationalisme is het voorloopige, gebrekkige. Maar de Schrift leert ook, dat het nationale er zal zijn, zoolang de wereld bestaat, dat het internationale op een verkeerde wijze kan worden gezocht, dat er alleen in Christus waarachtig

Sluiten