is toegevoegd aan je favorieten.

Sion vertroost door des Heeren verbondstrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En om van onvolkomenheden veel te gewagen, dunkt ons niet nuttig, al ware 't alleen om zelfs den schijn te vermijden, alsof de indrukken daarvan de stemming van ons hart beheerschen.

Liever gedenken wij, Gemeente, dat de Heere u en ons veelvuldigen zegen en rijke gunst heeft doen genieten in ons onderling samenleven.

Daarin is ons rijke dankensstof gegeven. Niet alleen om te roemen van 's levens welstand en warme belangstelling, van hartelijke toegenegenheid en trouwe vriendschap, maar ook van de dankbaar opgemerkte vruchten, die door de gunst onzes Gods zijn voortgekomen uit ons samenleven en onzen omgang, zoowel als uit den arbeid voor Kerk en school verricht.

Daarheen terugziende ontgaan geen oogenblik aan onze aandacht, de onvolkomenheden van dien arbeid en de zondige zwakheden van ons leven. Deze doen mij in den geest van den Idumeenschen lijder zeer diep bukken voor den Heere, wanneer Hij vraagt of het goed zal zijn, wanneer onze God ons zal onderzoeken. Maar zij zijn geen verhindering om, evenals deze Job voor het aangezicht des Heeren zijn recht tegenover zijne vrienden verdedigde, zoo ook onzerzijds te betuigen, dat ons jagen steeds geweest is om in oprechtheid en openhartigheid voor u te leven.

Dat te weten stelt mij in staat om ook in deze ure met vrijmoedigheid voor u op te treden, al is het ook met een veelszins bewogen gemoed, omdat Hij, Die u en ons oordeelen zal niemand is dan de Heere, de God van waarheid ook in het binnenste.

Die God, die als de getrouwe en genadige altijd weer de eerste en de laatste wou zijn, en Dien wij in allen ootmoed erkennen als de eenige oorzaak, waarom wij leven in de hoop dat onze arbeid niet ijdel geweest is in den Heere.

Ja wij behoeven dat niet slechts te hopen. Wij weten het.