Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men der genade komen, het geen oogenblik zouden voorbijzien, ter bekeering en ter bemoediging.

En in den Jehovanaam wordt tegelijk ook de beteekenis dezer Verlossing in herdenking gebracht. Want immers, wij weten en belijden, wat het Woord onzes Gods gedurig herinnert, dat de God der gerechtigheid niet genadig kan zijn, dan alleen omdat Hij ook zich zeiven als Verlosser heeft gegeven.

Vrijgekocht te worden uit de banden der zonde en des doods; losgekocht te worden uit den drukkenden schuldenlast der ongerechtigheden, was voor alle zonen Adams onmisbaar om weer kinderen Gods, een volk des Heeren, genoemd te kunnen worden. Onze harten mede roepen dit uit, zoodra goddelijk Geesteslicht ons leert verstaan de schrikkelijkheid van eigen zonde en de Majesteit van Gods recht, het machtelooze van onze verdorvenheid en de noodzakelijkheid van goddelijke bevrijding.

Nu is de noodzakelijkheid en de mogelijkheid hiervan door veelzijdige verkondiging bekend gemaakt, en in het vleesch geworden Woord in volle klaarheid en in al den rijken zegen daarvan geopenbaard. Maar dan ook, opdat wij hierin alleen, maar hierin dan ook volkomen vertroosting zullen vinden, dat Jehova ook is Verlosser. En dat Hij door de veelheid Zijner Verlossende werken volkomen genade schenkt, zoowel door het wegnemen van schuld en straf, als door wedergeboorte en heiligmaking, en door recht te geven op het eeuwige leven.

Deze verlossing hebben wij dan ook te erkennen als een goddelijk werk.

Niet alleen om het in Hem alleen te zoeken, en van al wat van ons zeiven is af te zien, als van werken der ijdelheid; niet alleen ook om den Heere en Zijnen Christus met den alles uitwerkenden Geest onzes Gods allen dank en aanbidding voortdurend toe te brengen, wanneer wij door het geloof roemen mogen dat het heil dier verlossing

Sluiten