Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitstrekt, in de zeer bijzondere mate welke door Zijne zondaarsliefde bepaald wordt, voor u zal gegeven worden? Ja meer nog, dat Hij als van goeden tieren, naar den aard van Zijn goddelijk wezen, daarin Zijn lust heeft getoond, zoodat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. En wat zou dan kunnen deren ?

Worden wij dan daardoor niet krachtig bemoedigd om nu ook alle dingen in ons leven aan Hem toe te vertrouwen?

En nu maakt de Heere de vertroosting daarvan nog krachtiger door de herinnering aan het natuurverbond met Noach en zijn zaad, aan wie Hij gezworen had, dat wateren de aarde niet meer zouden verdelgen.

Immers, waar Hij in de bevestiging van dat verbond zich de Getrouwe getoond heeft, zal de beloofde zegen voor Zijn begenadigd volk toch zéker niet ingehouden worden.

Hoe zeer wij ook erkennen moeten, waardig te zijn dat Hij zich aan ons onttrekken zou; hoe ernstig wij ons onder het besef daarvan hebben te verootmoedigen; hoe waar het is, dat wij. in het zien op ons zei ven-alleen alle hoop moeten laten varen; zoo is toch meer waarachtig de verzekering, dat Hij niet toornen of schelden zal op de verloren zonen en de afgedwaalde kinderen, die aan Zijn Vaderhart weerkeeren, en daar gedurig hunnen troost en hunne sterkte zoeken, en ze vinden in de verzekering dat zijne goedertierenheid hen nabij blijft op al hunne wegen.

Wanneer gij in het vertrouwen daarop uwe levensreize voortzet zult gij het ervaren, Gel., en zult gij ook verstaan, dat wij, uit de kracht dezer belofte levende, ook in deze ure niet anders dan met gerustheid des harten verwachten, dat uw leven onder de verzekering daarvan gelukkig zal voortgaan. Ook omdat de tijd, evenmin als de aard der bestrijding, u dezen zegen zal kunnen ontrooven. Hare werking toch blijft tot in der eeuwigheid. Zij gaat voort ook wanneer dood en graven dreigen, en zal niet ophouden hare zegeningen mee te deelen, ook dan wanneer het

Sluiten