is toegevoegd aan je favorieten.

Sion vertroost door des Heeren verbondstrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het breekt alle poging tot verdienen der zaligheid af, en stelt ieder uwer zoolang gij in uwe zonde nog voortleeft voor de schuld en den vloek van het verbroken werkverbond ; het waarschuwt een iegelijken mensch voor bange mislukking en eeuwige teleurstelling, wanneer hij niet geleerd heeft om uit genade alleen behouden te worden.

Het is geheel van den Heere uitgegaan, en zijne volle doorwerking ook is door Hem alleen. Hij is de eerste en de laatste, de alpha en de omega in alle werk der behoudenis. Er is in dat verbond niets dat van den mensch is, en er komt niets bij van dien mensch. Het is een verbond van louter genade; in zijn onbegrepen oorsprong zoowel als naar zijnen onmetelijk rijken inhoud en bij zijn god verheerlijkend einddoel.

Dit is nu eenerzijds wel vernederend, waar het wat m den mensch is afbreekt, en hij gansch ontledigd moet worden van al wat hij meent te zijn, eer hij met de weldaden van dit verbond kan vervuld worden.

En het moet voor ieder onzer de levensvraag worden, of wij waarlijk geleerd hebben alzoo het waarachtige heil te zoeken; want anders blijft gelden, dat wie den wil des Heeren geweten, en niet gedaan zal hebben, met dubbele slagen zal geslagen worden.

Zij zullen geoordeeld worden naar de verhouding tot den Zoon des Vaders, in wien dit Verbond is uitgewerkt en dan naar den regel, dat wie den Zoon ongehoorzaam is het leven niet zal zien, maar dat de toorn Gods op hem blijft.

De diepte der verootmoediging echter, waarin dat verbond ons leidt, wordt overtroffen door de hooge verheffing der verlossing, zooveel hooger als de genade overvloediger is dan de zonde; en door zijn rijken inhoud, en veelheid van goederen.

Deze goederen vormen een rijk van geestelijke en stoffelijke, van hemelsche en aardsche, van eeuwige en tijdelijke zegeningen.