is toegevoegd aan je favorieten.

Sion vertroost door des Heeren verbondstrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdat het nu die uitwerking zou hebben, noemt de Heere ook voor ons dit Zijn verbond het verbond Zijns vredes, omdat het vrede, goddeujken vrede geeft, en daarin alles wat wij zondaren tot onze volkomen zaligheid noodig hebben.

De vrede van het Paradijs, de vertrouwelijke omgang van den mensch met Zijn God in den hof van Eden, en daarmee gepaard de wondere harmonie der gansche schepping, was de rijke zaligheid van den rechtsstaat des menschel). Die levensgemeenschap weer terug te vinden, nadat alle schuld is verzoend en alle vloek is weggenomen; in die harmonie tusschen alle schepselen onderling en met hunnen Maker weer te mogen leven; als herstelde beelddragers Gods zich weer te verliezen in Hem, naar wiens beeld wij geformeerd werden, dat is wederom zaligheid. Dat is herstel van den vrede, die waarachtig en eeuwig geluk geeft, en waarvoor wij gaarne en gewillig allen schijn van vrede mogen vaarwel zeggen.

En t is dat heil, dat de Heere in den weg van Zijn verbond verzekert.

Zijn verbond is een verbond des vredes. Voor menschen gegeven, om hen in den Middelaar Christus Jezus tot den eenigen, vollen, eeuwigen vrede terug te leiden.

En wanneer gij in den verborgen zielsomgang met uw God het beginsel van dien vrede smaakt, is die voorsmaak beginsel en profetie van wat in volkomenheid is te wachten.,

Maar ook, wanneer het donkerder is in uwe ziel, en de genieting van dien vrede tijdelijk wordt verstoord, en uwe ziel daaronder dreigt weg te kwijnen, blijft de Heere toch de Onveranderlijke.

Zijn verbond blijft vast en onbewogen. En tot vertroosting aller verslagenen van hart laat Hij dit verkondigen in de verzekering, dat het verbond zijns vredes niet zal wankelen.

Daarmee wijst Hij Israël terug naai het land zijner erve r