Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die meer en meer een dreigend karakter aannamen. Urbanus VUI, door zijne vertogen overtuigd, beval den Jezuïeten meer gematigdheid, maar dit ging zoolang als 't duurde. Rovenius had zonder het te weten of te willen zijn vijanden een geducht wapen in de handen gegeven. Als vriend van Jansenius, zijn oud-medeleerling, had hij dieus Augustinus goedgekeurd en aanbevolen, zonder den storm te voorzien, dien dat boek spoedig zou veroorzaken. Van dat oogenblik af gingen de Jezuïeten het bisdom van Utrecht beschuldigen van Jansenisme en legden zij het toe op de vernietiging van het zoogenaamd kettersche bisdom.

Lodewijk XTV wilde bij den inval in Holland, de Katholieke Kerk weder het overwicht geven, en deed op nieuw in de domkerk te Utrecht de mis vieren. Deze restauratie was echter van korten duur. De aartsbisschop van Utrecht moest zich op nieuw tevreden stellen met kerken in den vorm van gewone huizen, welke de verdraagzaamheid der tijden nog vergunde aan hen, die niet behoorden tot den staatsgodsdienst. De houding van Neercassel was waardig en gematigd, maar ontwapende niet zijne vijanden, de Jezuïeten, die er in slaagden zijn werk A mor poenitens, waai- Bossuet veel meê op had, in 1690 te doen veroodreelen.

Nu volgde een jarenlange hardnekkige worsteling tusschen het hof van Rome, dat, gesteund door de Jezuïeten, wilde dat men een bisschop verkoos, die enkel hun belangen voorstond, en tusschen het Kapittel, dat be-

2

Sluiten