Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan. Uwe wijding als Aartsbisschop en zonder de minste waarde: gij zijt onbekwaam om eenig bisschoppelijk gezag of rechtsmacht te oefenen, — en toch verwaardigt zich de H. Stoel om met u te onderhandelen, alsof hiervan niets gebeurd ware, in de hoop van een dwalend schaap te zullen behouden; maar helaas! al dit voorkomend liefdebetoon stuit af op uwe laatdunkendheid en hardnekkigheid, en zoo blijft dus ook het vonnis der uitbanning van kracht, in plaats van opgeheven te worden; de zoogenaamde wijding, die gij ontvangen hebt, en de voorgewende bevelen, die gij uitvaardigt, zijn even heiligschennend, en allen, die eenige gemeenschap met u hebben, zijn zei ven scheurmakers en begunstigers der ketterij, of ook zeiven ketters. O! dat gij terugkeerdet tot de eenige schaapskooi van Christus, buiten welke geene behoudenis is, dat gij toch niet voortgingt de zielen van anderen zqo wel als uwe eigene ten verderve te brengen!"

Om de spitsvondigheden deelen wij dit onderhoud mede. Niets meer karakteristiek dan de lichtzinnigheid, waarmede die Italiaan, een echte ultramontaan, over gewetensbezwaren heenloopt, en de eigenaardige wijze waarop hij ter goeder trouw bewijzen uitvindt om aan te toonen, dat men dikwijls verplicht is tegen zijn overtuiging te spreken. Ik zeg: goede trouw; immers hij spreekt aldus tegenover een tegenstander, en geen beter bewijs, hoe vreeselijk de opvoeding en de ultramontaansche damp-

Sluiten