Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getoond, welks onafhankelijkheid ten eeuwigen dagen door die Mogendheden voor Gods aangezigt bezworen was. Voortaan is weder het regt der sterksten gehuldigd, en ten gevolge daarvan, kan Nederland niet langer staat maken op het bezit zijner Coloniën, dan tot op het oogenblik dat een of meer groote Mogendheden goedvinden die Coloniën als eenen buit aan Nederland te ontrooven.

In de erkentenis van de noodzakelijkheid dat er in Oost-Indiën eene wezenlijke Nederlandsche bevolking komt, heb ik getracht Ur. M8. gouvernement te bewegen den stroom der Landverhuizing derwaarts te leiden. Door het mondeling en schriftelijk antwoord van den Minister van Coloniën, alsmede door Zr. Exc». redevoering in de Staten-Generaal weten wij nu, dat daaraan voor alsnog niet te denken is, vooral niet voor Nederlanders, die prijs stellen op vrijheid van Godsdienst, op vrijheid van Evangelieverkondiging. Wijweten nu, dat Ur. M8. regering, ten behoeve van dweepzieke Mohammedanen, de bedienaars van de Christelijke Godsdienst onder bedwang wil houden.

Geliefde Vorst ! zoo voortgaande verbeurt Nederland voor God, den Bestuurder van het heelal, den Beschikker over het lot der volkeren, desaelfs Oost-Indische bezittingen, en, als ware het ook door middel eener anders onregtvaardige overweldiging, het uur kan spoedig slaan, dat de treurmare door Nederland gehoord zal worden: «wij zijn de Oost kwijt!» Ik behoef U. M. niet af te schilderen welk eene ontzettende ramp dit voor Nederland zou zijn.

De belastingen drukken zwaar op de verschillende standen der Maatschappij, en hoewel ik niet behoor totde bewonderaars der liberale iheoriën, ik moet bekennen de staatshuishouding is niet geëvenredigd aan het vermogen der staatsburgers. De middenstand vooral wordt uitgeput;

Sluiten