is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwejaarsgeschenk aan Nederland, een ernstig woord aan Vorst en Volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken. Van ganscher harte wensch ik U. M. Gods dierbaarste zegeningen, terwijl ik mij met eerbied en liefde noem

Uwer Majestéits getrouwe, onderdaan Utrecht, 2 Julij 1846. SCHOLTE, V. D. 31.

Ik ontving toen weder een antwoord, waaruit ik vermoedde, dat Zr. Ms. gevoel gaande geworden was, door den voortgang der werkzaamheid tot landverhuizing. Ik maakte dit ten minste op uit het volgende kabinetschrijven.

llf1!** '« Gravenhage, den 15 Julij 1846.

De Koning heeft ontvangen UWelEerwaarde's beide adressen van den 2 dezer. Bij een derzelver wordt het vervolgnummer aangeboden van het Tijdschrift t « de Reformatie,» terwijl bij het andere, in verband met het door UWelEerwaarde bekomen antwoord op Deszelfs vorige aanvrage om een bijzonder gehoor bij Zijne Majesteit te erlangen, kennis wordt gegeven van Deszelfs voorgenomene reize naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ter zake van eene eventuele verhuizing van Nederlanders derwaarts.

Zijne Majesteit doet UWelEerwaarde dank zeggen voor de gedane aanbieding van gezegd volgnummer, en aan UWeleerwaarde voorts, in antwoord op het tweede adres, te kennen geven, dat indien UWelEerwaarde voor Deszelfs vertrek naar NoordAmerika, te 's Hage komende, Zijne Majesteit mogt wenschen te zien, en daartoe audiëntie vraagt, Hoogst Dezelve UWelEerwaarde alsdan ontvangen zal. De zaak zelve, zal echter, naar Zijner Majestéits oordeel, het beste te behandelen zijn na de terugkomst van UWelEerwaarde uit dat werelddeel.

Door dezen heb ik de eer mij van de bevelen Zijner Majesteit 4e kwijten.

De Directeur van het Kabinet des Konings, A. G. A. var RAPPARD.

AVelEerw aarden'Zeer Geleerden Heer, den Heer SCHOLTE, V. D. M. te Utrecht.