is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwejaarsgeschenk aan Nederland, een ernstig woord aan Vorst en Volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang Z. M. leeft. In dien dag, die alles zal openbaren, zal ik ook weten en verstaan, waarom ik op aarde zoo moest spreken, en met zulke gevolgen. Dit weet ik reeds, hier op aarde is het nog dienstbaar tot oefening van de Christelijke lijdzaamheid en van het vertrouwen en wachten op God, den Koning der Koningen.

(B). De aanraking met de regters in Nederland is mij pijnlijk en kostbaar geweest. Pijnlijk, dewijl ik zoo dikwijls behandelingen moest ondervinden, welke men bijna den snoodsten booswicht, die crimineel gevonnisd wordt, niet aandoet. Er waren echter in dit opzigt meerdere uitzonderingen. Wat de kostbaarheid der aanraking met de regters in Nederland betreft, om mij dit te doen gevoelen, handelden de meesten eenstemmig; slechts weinige regtbanken, slechts een in het hoogste resssort, de voormalige rcgtbank van Amsterdam, maakten hierin eene merkwaardige uitzondering. Ik heb de meeste dagvaardingen, vonnissen en betaalde boetebriefjes bewaard; deze zullen de reis naar de nieuwe wereld mededoen, ten einde zoo noodig tot bewijs te dienen, dat ik niet ongegrond geklaagd heb over vervolging wegens openbare Godsdienstoefeningen.

Elders moge men zich van voor regters niet geldende middelen bediend hebben; ik heb mij in dit opzigt niet te beschuldigen. Ik heb op eene wettige wijs de vrijheid van Godsdienstoefeningen voor de Nederlandsche regtbanken tot in het hoogste ressort verdedigd. Hoewel dit meestal ex tempore plaats vond, is er echter ook leesbaar getuigenis achtergebleven. Wij verwijzen den lezer, die dit wil onderzoeken, naar de volgende stukjes: 1°. Verdediging van Consciëntie- en Godsdienstvrijheid.

Pleitrede van H. P. Scholte, V. D. M. Bij J. van

Golverdinge. 1835. 2". Verdediging van Consciëntie- en Godsdienstvrijheid.

Pleitrede, uilgesproken voor de Regtbank van eersten

aanleg te Middelburg, door H. P. Scholte , V. D. M.

Bij den zelfden.