is toegevoegd aan je favorieten.

Bezorgdheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, wat wij noodig hebben, dat is geloof, vertrouwen. Wie denkt, dat Jezus ons als de vogelen en de bloemen wil laten leven, die heeft nog in het geheel niet verstaan, waarom het hier gaat. Jezus legt juist den nadruk op het onmetelijke verschil tusschen wat zij zijn en wat wij zijn, en Hij wil er ons van doordringen, dat vooral wij volkomen zeker mogen zijn van Gods vaderzorg voor ons, waar Hij zelfs voor de bloemen en voor de vogelen zoo oneindig trouw zorgt. Zijn kinderen mogen duizendmaal meer er op rekenen, dat Hij het ook voor hen doen zal.

Wat wij noodig hebben, dat is alleen maar geloof, vertrouwen. Geen klein geloof, maar een groot en vast geloof, een onvoorwaardelijk vertrouwen. Ach, onze bezorgdheid is zulk een beschamend blijk van klein-geloovigheid. Zij rekent niet, zij rekent veel te weinig met God. Zij, die dezen God niet kennen, de Heidenen, zij wanen zelf voor al deze dingen te moeten zorgen. Daarom zijn zij bezorgd. Maar gij, die u kindéren Gods moogt weten, gij weet toch wel anders. Zóó is het toch immers niet, dat gij zoudt moeten zorgen en bezorgd zijn. Het ligt immers alles in Gods hand. En Hij is toch uw Vader, die er in wil voorzien naar zijn oneindige liefde; en Hij is toch in den hemel, zoodat Hij er in kan voorzien naar zijn onbegrensde macht. O, gij kleingeloovigen, waarom tobt gij dan toch in uw bange bezorgdheid? Uw hemelsche Vader is er toch? Het komt er voor u alleen maar op aan, om u onbepaald aan Hem toe te vertrouwen. Om midden in uw vele zorgen als de zwemmer te zijn, die onbevreesd zich werpt in het water, zeker, dat dit hem met al zijn gewicht zal dragen. En als de vlieger, die met zijn zware vliegtuig zich vrij en veilig voelt onder den blauwen hemel, omdat van rondom immers de lucht hem, zwevende, toch draagt.

Dat is het woord, dat wij noodig hebben in dezen zorgelijken tijd, vol van harden strijd om het bestaan: weest niet bezorgd! want uw Vader, die in de hemelen is, weet dat gij al deze dingen behoeft. Dit woord is nu nog oneindig meer waard dan ooit en thans nog meer op zijn plaats dan des-