Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts in te zien, om ons te overtuigen van den echt Christelijken zin, die ze heeft ingegeven. Men moet inzonderheid bekend zijn met de wijze van bidden, waarmede eenigen tijd later, de kansel werd ontluisterd en de gemeente weinig gesticht, om aan den geest waarin deze gebeden gesteld zijn, hulde te doen. Zij zijn wat zij heeten: Christelijke gebeden; en dat is een lofspraak. Werden er ,,bloemhoven van gereformeerde gebeden" verlangd en uitgegeven, waarin in elk gebed, bij welke gelegenheid ook, bij lijden en sterven, de kenmerkende leerstukken der Hervormde kerk werden ingelascht, — hier bestaat geen spoor er van. Duidelijkheid en eenvoudigheid zijn hunne kenmerken. Boven alle munten in innigheid en kracht uit de gebeden in de Formulieren voor Doop en Avondmaal. Een geest van mildheid spreekt uit alle deze geschriften. Pas ontworsteld aan de heerschappij des Paus doms en dagelijks aan de vreeslijkste vervolgingen om hun geloof ten prooi, wisten de stellers zich te onthouden van uitdrukkingen, die ook maar in de verte kwetsend konden zijn voor de Eoomschgezinden en in strijd zouden zijn geweest met het doel der eeredienst. Vermeden is hier ook alles wat aan strijd tusschen de onderscheidene Protestantsche gezindten zou doen denken. Datheen had in navolging van de Paltzische godgeleerden , dan ook de Zwinglianen door het gebruik van 't werk van a Lasco en Micron, en de Calvinisten door dat der Geneefcche Liturgie in deze schriften zoeken te bevredigen. Te vergeefs zoekt men dan ook in de formulieren datgene wat de

Sluiten