Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V oorberigt.

Dit tweede tweetal mijner uitgesprokene Voorstellen ziet thans het licht op het aanzoek van de zoodanigen, op wie ik prijs stel. Uit eigene beweging zou ik ze niet hebben uitgegeven. Doch ik meen, dat ze met de waarheid van Gods Woord overeenkomen. Indien ik echter de .teksten, welke in deze Voorsteilen beschouwd worden , heden openlijk had mogen behandelen, wenschte ik desniettemin, de waarheden,' in deze heilige plaatsen opgesloten, vrijmoediger en duidelijker voor te dragen.

Dezelfde gevoelens en uitdrukkingen, waar het leerstellingen betrof, zijn er in gebleven, zoo als ik deze Voorstellen heb uitgesproken. rjit had ook plaats met mijne twee reeds uitgegevene Catechisatiên'; schoon er sommigen geweest zijn, die'hebben zoeken te verspreiden, dat ik uitdrukkingen en opvattingen bij het openlijke uitspreken dier twee Catechisatiên gebezigd had, welke in scherpere tegenspraak met de on-Gereformeerden stonden, dan zulks bij de uitgave plaats had. Doch dit is, of vergissing of laster geweest. Want ik schaamde mij niet, datgene, wat ik gesproken had, openlijk aan het licht te brengen, dewijl ik wist, dat Gods onfeilbaar Woord aan mijne zijde was, ofschoon het met menschelijke, anti-Bijbelsche stelsels in strijd mogt zijn.

Mijne bede is, dat Hij , die de Waarheid en het Leven "is , ook deze eenvoudige Voorstellen, onder verzuchting om zijn licht en leiding opgesteld , moge bestralen met zijnen verlichtenden, bekeerenden en zegenenden invloed!

Sluiten