Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATECHISATIE

over Luk. 10:38— 42.

En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek, en eene zekere vrouw, met name JU ar t ha, ontving Hem in haar huis. EM deze had eene zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, zijn woord hoorde. Doch Mar t ha was zeer bezig met veel dienens, en daar bij komende zeide : Heer I trekt Gij U dat niet aan, dat mijne zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. En Jezus

. antwoordende zeide tot haar: Mart ha.' Mart ha.' gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar een ding is noodig: doolt Maria heeft het goede deel uitgekoren, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

L Wat helt gij tot inleiding op dit geschiedverhaal aan te merken ?

Onze tekstwoorden zijn genomen uit die verhalen van Jezus openbare leven, van welke wij zulk eene menigte in de vier Evangeliën aantreffen. Met een innig zelfsgenot verwglt de Christen dikwijls bij deze heilige geschiedenissen. En kon David reeds betuigen: »Uw Woord is mg beter dan duizende van goud en zilver. Ik zal mij vermaken in Uwe getuigenissen, die ik lief heb;" in nog veel grooteren hemelschat kan de geloovige Christen zich verheugen, dewijl hij

1 #

Sluiten