Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligmaking , als een volkomen verloste, als volmaakte, (Coloss. 2: 10) voor dien heiligen Regterkan en durft verschijnen, die anders » eenen iegelijk zal vergelden naar zijne werken." Rom. .2: 6. Aangenaam en dierbaar is mij altijd, ook omtrent dit punt, de geestvolle beschrijving van den Catechismus Zond. 7. » Een opregt geloof is niet alleen een zeker weten of kennis, waardoor ik het al voor waarachtig boude, dat ons God in zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook eea zeker vertrouwen, 't icelk de Heilige Geest door het Evangelium in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige geregtigheid en zaligheid van God geschonken zij uit loutere genade, alleen om de verdiensten Christi leille." Noem ik de bekeering, dan bedoel ik daardoor niet eene enkel zedelijke verbetering, of eene opwekking en aanwending van de zoogenaamde zedelijke krachten in den mensch; maar ik versta daardoor eene hooge, krachtdadige werking des H. Geestes, die den zondaar "'overtuigt van,zonde, hem met schaamte en zclfverfoeijing voor God in de schuld doet vallen, hem gewillig maakt, om in Gods kracht de zonde te haten en te bestrijden, cn voor zijnen drieëenigen God uit dankbaarheid te leven , en die hem niet alleen verbetert, maar ook vernieuwt en herschept, waarom Jezus zelf het ook noemde, «wederomgeboren te worden." Joh. 3 : 3. Spreek ik van Gods Woord, den Bijbel, dan bedoel ik daardoor niet alleen een boek, dat hoogst belangrijk en voortreffelijk is tot de kennis der waarheid; maar dan erken ik het ook niet als eens menschen, maar als Gods Woord en dus als de onfeilbare, volledige en volmaakte waarheidsbron voor alle eeuwen en ook voor de onze. »Want de profetie is voortijds niet voortgebragt door den wille eens menschen, maar de heilige menschen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken." 2 Pelr. 1: 21. »Alle de Schrift is van God ingegeven." 2 Thim. 3: 16. Ook het Nieuwe Testament is geschreven door mannen, die door den H. Geest in alle waarheid geleid werden. Joh. 16.: 13. 14: 26. En door de Heilige Schrijvers voor onfeilbaar te

Sluiten