is toegevoegd aan je favorieten.

Tweede tweetal godsdienstige voorstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet,' deze zijn door Jezus Christus geworden , die dezelve als Middelaar en Verzoener heeft aangebragt.

Johannes eindigt zijne inleiding met dit verheven slot, vs. 18: nNiemand heeft ooit God gezien, dat is, eene volmaakte kennis van het Hoogste Wezen gehad ; maar de eeniggehoren Zoon, die in den schoot des Vaders, op het naauwst met den Vader verbonden is, die heeft Hem ons verklaard."

ezus, de Deelgenoot der Godheid, die alleen heeft hier op aarde- door leer, daden, leven en handelen zulk eene verhevene , duidelijke kennis van God medegedeeld , als waarvoor menschen vatbaar waren. Jezus toch alleen was » het Beeld van den onzienlijken God ," Hij alleen kon getuigen : »Die Mij gezien heeft T die heeft den Vader gezien é Ik en de Vader zijn Eén."

Zoo hebben wij dan getracht, iets tot eene korte en eenvoudige verklaring dezer verhevene beschrijving van de Goddelijke waardij des Zaligmakers te zeggen. Doch de heilige, vurige liefde tot, — de hooge eerbied voor, — het krachtvolle geloof in Jezus, en de onfeilbare leiding des H. Geestes, dit alles, hetwelk Johannes bezat, is er noodig, om deze booge en verhevene Bijbelwoorden naar waarde te kennen en te waarderen.

III. Welke leeringen hebt gij nu uit onze {ekstwoordsn afgeleid ?

Een rijke schal van leering ligt er in onze tekstwoorden opgesloten, die ons verlegen doen staan, waar te beginnen en waar te eindigen. Van wege ons tijdsbestek zullen wij vele punten moeten voorbijgaan en andere slechts kortelijk kunnen aanwijzen. Wij weiischen ons dan bij deze vier leeringen te bepalen. 1°. Wij moeten den diepsten eerbied voor Jezus gevoelen. 2°. Jezus is de Bron van alle ware geestelijke kennis, en door Hem alleen kunnen>wij wijs worden tot zaligheid. 3°. De ware Christen heeft in Jezus een' volkomenen Zaligmaker, die hem hel hoogste geluk deelachtig maakt. En 4°. Zullen wij deelgenootschap aan Jezus