Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare verbindende kracht kunnen beroofd worden, zoo is niet alleen het Israëlitische volk, maar »zoo is de geheele wereld en elk zondaar, hoofd voor hoofd, voor God verdoemelijk , want zij hebben allen legen die wet gezondigd." Rom. 3: 19, 23. Maar o, blijde, zalige boodschap! »In de volheid des tijds heeft God zijnen Zoon gezonden, geworden uit eene vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degene, die onder de wet waren, verlossen zoude , en opdat zij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden." Gal. 4: 4, 5. Zoo wis de genade en waarheid door Jezus Christus geworden.'' Jezus heeft als Schuldverzoener en Middelaar aan de eischen en het regt der wet voldaan, zoowel door zijn volmaakt heilig leven overeenkomstig de wet, als door zijn lijden en sterven, waardoor Hij voor de zijnen als zondaar is behandeld en den vloek der wet heeft gedragen, welk een en ander het onfeilbare Woord van God op vele plaatsen zonder eenigen twijfel bevestigd.

En welke nu de zalige vruchten dezer verschijning en dier Middelaars-verdiensten van den Verlosser zijn? Deze zijn onbeschrijfelijk groot! Johannes drukt er iets vanuit, wanneer hij Je zus eene volheid toekent van genade en waarheid, En hartverkwikkend is het denkbeeld, 'twelk hij ons daarvan geeft, wanneer hij in vs. 12 zegt: »Zoo velen Hem, namelijk Jezus, aangenomen hebben, dien heeft Hij magt gegeven, kinderen GW* te worden, namelijk, die in zijnen naam gelooven." Bij deze waarheid beeft het hart des waren Christens van ongekende vreugde; in aanbiddende bewondering zinkt bij in het stof, en zijne tong stamelt: »o God! hoe groot is het goed, dat Gij weggelegd hebt voor allen, die ü vreezen!" De geloovige volgehng van Jezus heeft door zijnen Verlosser magt en regt ontvangen, een kind van God te worden en dit eeuwig te blijven. Welk een onwaardeerbaar voorregt! Een zondaar, die niet alleen een zwak en struikelend mensch is, neen , deze naam is te zacht, maar een zondaar, welke van nature een moedwillige overtreder van Gods heilige geboden , een diep bedorven , tegen God vijandig schepsel is, in wiens eeuwig' verderf de heilige God zijne regtvaardigheid zou

Sluiten