is toegevoegd aan je favorieten.

Twee catechisatiën, of Godsdienstige voorstellen, over 2 Cor. 5: 17 en 1 Petr. 3: 18a

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»dament zocht om te keeren, en met vreemde en »verscheidene leeringen, geenen, of eenen anderen, »Jezus Christus wildé gepredikt hebben. Doch, Vwelk eene smartelijke verandering dit ook doe »vreezen, Jezus Christus is dezelfde; hij zal dat in »der eeuwigheid zijn, en die beelden, welke men »in boeken en Schriften van eenen anderen Jezus »maakt, zullen, als nietige en verscheidene afgo»den, vergaan. Al komt er ook een afval van »Christus, wanneer eene kracht van dwaling de »Christenen, welke de liefde der waarheid niet »hebben aangenomen, om zalig te worden, de »leugen doet gelooven, zij, wier namen geschreven »zijn in het boek des geslachten Lams, voor de »grondlegging der wereld, zullen het beest niét »aanbidden: (Openb. 13: 8. 17:8.) daar zal een »overblijfsel der verkiezing wezen; — meer dan »twintigmaal zeven duizend, welke de leer der »Apostelen houden, zullen met het Lam staan op »den berg Zions, (Rom. 11: 4, 5, vergel. Openb. »14: 1-5. 17: 14.) en, met hetzelve, overwinnen, »om het licht van zijne waarheid alomme te doen » zegepralen."

Zoo sprak en schreef Vader Hinlópen in het begin dezer eeuw. Wat zou hij gezegd en geschreven hebben, indien toen reeds de dingen gebeurd waren , welken wij nu beleven ? Of zou hij misschien van gevoelen veranderd zijn? Onmogelijk. Zijn geloof was gegrond in Hem , en hij kende Hem, die gisteren en heden dezelfde is, en in der eeu* wigheid.

BiEu-wotDA, ENGELS. Mei 1842. WÊÈ.