is toegevoegd aan je favorieten.

Kerstboodschap voor alle menschen 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht, en met het aloude Te Deum zingen ook wij verheugd en rustig van harte:

Het menschdom lag in schuld en vloek voor God verloren, Gij werdt, den mensch tot heil, uit eene maagd geboren. Gij hebt voor ons aan 't kruis den dood zijn macht ontnomen, Zóó baandet Ge ons den weg om weer tot God te komen.

O, kon ik elk uwer, die dit leest, doordringen van de blijdschap en de zekerheid, waarmede ik dezen Christus heb leeren aanzien als den Redder der arme verloren menschheid. Sedert Hij in de wereldgeschiedenis inkwam, is er hoop voor iedereen, en sedert Hij in mijn leven is ingekomen, is de donkerheid en de wanhoop er uit verdwenen. Dat kan ook bij u het geval zijn. Indien gij maar eerst beseft uit hoe grooten nood en dood Hij u verlost heeft, dan zult gij óók Gode dank leeren zeggen voor Zijne onuitsprekelijke gave.

Ziet er toch deze rampzalige wereld op aanl Hoe diep ongelukkig is zij tochl Telkens lezen wij in de bladen, en zien wij in de illustraties, die zij ten beste geven, die monsterlijke figuren met gasmaskers voor, een afgrijselijke verminking en mismaking van ons menschelijk gelaat, om ons tegen onze eigen uitvindingen van moord en vernieling te beschermen. Ze bouwen cementen schuilplaatsen om ons het mogelijk te maken als wormen en mollen in den grond te kruipen, om ons te redden van de gif- en brandbommen, die onze chemische en aeronautische geleerdheid over weerlooze steden en dorpen zullen uitstorten, zoodra de eene of andere Regeeringsmisdaad dit of dat volk tot „vijand" heeft ver-