is toegevoegd aan uw favorieten.

Acta der Conferentie van gecommitteerde kerkeraadsleden, gehouden te Amsterdam in het lokaal Frascati, op Woensdag 11 April 1883, van des Voormiddags 10 tot des Namiddags 4 uren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er voor in de plaats zetten? Het bevestigingsformulier is alleen een verbintenisformulier voor de plaatselijke kerk, 0111 zich te verbinden tot zijne bediening aldaar, maar geen formulier van eenigheid, en niet voor dat doel opgesteld. En ten slotte is de voorgestelde utuliteit ook geheel denkbeeldig, en inderdaad zeer onnut: in de geschiedenis toch is altijd gebleken, dat men op dien weg niets en niemand wint, maar in ieder opzicht verliest.

Nadat Ds. Fortuin nog iets ter aanwijzing der billijkheid, om die onderteekening te vergen, gesproken had, werd het voorstel van Ds. Nonhebel, nu schriftelijk ingediend, gelezen. Het luidde: „Besluit, dat niemand van nu voortaan in zijne kerk tot den H. Dienst des Woords zal worden toegelaten dan die zich bereid hebbe verklaard om bij de aanvaarding zijner bediening ten overstaan van den kerkeraad zijne hartelijke instemming te betuigen met de vragen die door 't formulier ter bevestiging van predikanten worden gedaan."

De voorsteller het woord ter aanbeveling van dit voorstel ontvangende, zegt dat hij dit besluit in dien vorm in 't geheel geen concessie aan, maar integendeel een sterk protest tegen de modernen vindt. Men heeft gezegd: Dit aan te nemen, is een huldigen van utiliteit boven beginsel, maar utiliteit is van groot gewicht, Wij moeten immers zien op de vele vacante predikantsplaatsen. Hoe zal men door zoo streng als de vijfde resolutie wil te handelen, die vervuld krijgen? En toch wij moeten bovenal zorgen voor de zielen, opdat die niet verloren gaan. Wij moeten bovenal zoeken dat het Godsrijk kome.

Ds. Groeneveld hierop het woord vragende, zegt, wij moeten ons wachten voor de eene doode vlieg, en in dit voorstel zijn veel doode vliegen verscholen.

Ds Laiu/hout stelt zelfs een motie van orde voor, 0111 het voorstel van Ds. Nonhebel niet in stemming te brengen, maar, het geheel negeerende, over te gaan tot de orde van den dag, en wel omdat wij door het te behandelen reeds uit het spoor zouden gaan.

De Voorzitter zegt, dat hij zulk een motie als tegen alle orde, niet aan de orde stellen mag. Men moet de bezwaren niet wegnemen, door de discussie daarover te smoren, maar door te trachten de leegheid dier bezwaren helder en klaar aan te toonen en zoodoende ze in al hare naaktheid ten toon te stellen. Zoo deden onze vaderen.

Hierop verkreeg Dr. Van den Bergh van Schaarsbergen het woord over het voorgelezen voorstel en den considerans. Die considerans, zegt hij. breekt hel hoofdbeginsel der gereformeerde kerken. Ds. Nonhebel zoekt de vervulling der bede, Uw Koninkrijk kome, maar daaraan gaat vooraf: „Uw Naam worde geheiligd." En juist wanneer niet in de allereerste plaats de naam onzes Heeren geëerd wordt ook op kerkelijk gebied, komt er geen zegen. Bovendien de considerans is onjuist. Ds. Nonhebel sprak van