Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'

zigde 5de resolutie voor. »Zonder beding zich aan te sluiten bij die drie heerlijke'formidieren," was veranderd in: Zonder beding zich te houden aan enz. In de laatste alinea was na t ten overslaan van den kerkeraad1' ingevoegd: zijne onvoorwaardelijke onderwerping aan het gezag van Gods onfeilbaar Woord te betuigen, en daartoe de drie Formidieren van eenigheid enz. , en liet geheel luidde alsnu:

Ten vijfde zijn zij van oordeel, dat het niet goed voor God zou zijn, indien zij, ter binding van het ambt des Woords aan dat Woord, zei ven ieder voor hun eigen Kerk, zekere formulieren vaneenigheid gingen opstellen; overmits zulk bedrijf een miskenning van ons historisch verleden, eene verloochening van den geestelijken arbeid der vaderen en een bedenkelijk prijsgeven van den geestelijken band met andere Kerken zoude zijn. Weshalve het hun plichtmatig dunkt, van alle opstelling van nieuwe formulieren af te zien, en zich, naar den eenvoudigen zin onzer Kerken , zonder beding te houden aan die drie heerlijke Formulieren van Eenigheid, waarin de Kerken dezer landen de waarheid, die naar den Woorde Gods is, vanouds beleden hebben, en nu nog officiëel belijden, blijkens de historisch eenig geldende uitlegging van Art. XI.

En dat derhalve de raden hunner Kerken, na behoorlijke voorlichting, er toe geleid dienen te worden, om een besluit te nemen ongeveer van deze navolgende strekking: vDe Kerkeraad van de gemeente onzes Heeren Jesu Christi te . . . ., zijne dure verplichting erkennende, om den dienst des Goddelijken Woords in zijn midden in stand en zuiver te houden ; — Overwegende, dat deze heilige Dienst in peryckél komt, zoodra het ambt des Woords niet langer aan dat Woord gebonden ligt; — Overwegende almede dat de bestaande kerkorde aan de Kerkeraden de bevoegdheid laat, om ten deze voorziening aan te brengen; — en Overwegende eindelijk, dat, ook al wierd dit door de kerkbesturen anders beslist, geen kerkorde de opzieners der gemeente ooit ontslaan kan van de verplichting door het Woord hun opgelegd; — fhsluit, dat niemand van nu voortaan in zijne Kerk tot den II. Dienst des Woords zal worden toegelaten, dan die zich bereid hcbbe verklaard, om bij de aanvaarding zijner bediening ten overstaan van den Kerkeraad, zijne onvoorwaardelijke onderwerping aan het gezag van Gods onfeilbaar Woord te betuigen, en daartoe de drie Formulieren van Eenigheid (zijnde de Confessie, de Catechismus en de Vijf artikelen tegen de Remonstranten), met betuiging van hartelijke instemming, te onderteekenen."

In stemming gebracht werd deze resolutie aldus aangenomen. Hierop werden de eerste, derde en vierde resolutiën, als slechts consideranten zijnde op de 5e resolutie, zonder discussie aange-

Sluiten