Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liomen, en de vergadering, na het zingen van Psalm 74:20, voor een half uur gesloten.

Deze resolutiën luidde als volgt:

Ten eerste spreken zij hiermede plechtiglijk uit, dat de afschaffing van de vroegere en de invoering van de nieuwe Proponentsformule, niets anders inhoudende dan deze woorden: „ Wij ondergeschrevenen door het Provinciaal Kerkbestuur tot de Evangeliebediening in de Nederlandsche Hervormde Kerk toegelaten, beloven dat wij daarin overeenkomstig onze roeping met ijver en trouw tullen werkzaam zijn, en de belangen van het Godsrijk, en, in overeenstemming hiermede, die van de Nederlandsche Hervormde Kerk, met opvolging harer verordeningen, naar vermogen zullen behartigen — huns inziens te beschouwen is als een triomf door de verklaarde loochenaars der, geopenbaarde waarheid op de belijdenis onzer gereformeerde Kerken behaald, en deswege, als losmaking van den band die in Jezus'' kerk het ambt des Woords aan den Woorde Gods behoort te verbinden, in volstrekten zin te veroordeelen is.

Alsmede dat het voorgeven, alsof deze formule, doordien ze predikanten aan de reglementen en dus ook aan Art. XI van het algemeen reglement bindt, voorshands nog genoegzamen waarborg bood voor zuiverheid van kerkverband, reeds daardoor vau ijdelheid overtuigd wordt, dat de invoering van deze formule (naar de openlijke bekentenis harer pleitbezorgers) met geheel tegenovergestelde bedoeling plaats greep, en alzoo geenszins handhaving van de leer (volgens Art. XI) bedoelt, maar integendeel afschaffing van alle kerkelijke belijdenis wil voorbereiden.

Ten derde erkennen zij, dat in dien weg van gehoorzaamheid en trouw aan Koning Jezus op hen als Opzieners der gemeente de verplichting rust, om (overeenkomstig de dure belofte, door hen voor het aangezichte Gods bij hunne bevestiging in het ambt bezworen) de kudde des Heeren te weiden en te doen ■weiden met den Woorde Gods, de kwade wolven van haar af te weren en alle indringen van kettersche leere tegen te gaan.

Dat zij voorts dezen hunnen last volvoeren kunnen, hetzij met alle Kerken saam, hetzij een iegelijk in zijne eigene Kerk afzonderlijk, en dat in 1619 de Proponentsformule er op was aangelegd, om voor alle Kerken saam den vereischten waarborg te bieden; maar dat thans, door de invoering van deze nieuwe formule plotseling zelfs die zeer kleine waarborg wegviel, die dusver ook in ons synodaal Kerkverband nog altoos voor de instandhouding van den dienst des Woords geboden scheen. Weshalve alsnu niets anders voor de Opzieners der gemeente rest, dan om, een iegelijk in zijne eigene Kerk, zich dien waarborg op andere wijze te verschaffen.

Ten vierde gevoelen zij zich gedrongen uit te spreken, dat

Sluiten