is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. A. Kuyper is geen vertegenwoordiger van het Nederlandse volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar geplaatst zijn op drassigen grond. Zoo is ook onze regeering van heden. Welnu, gegeven deze regeering; gegeven een Tweede Kamer zonder krachtig partijleven; ziedaar de kroon van onzen staatsburgerlijken toestand. Hoe staat het nu met ons onder een regeering en een vertegenwoordiging wien beiden overwicht ontbreekt en welk veld vinden hier dezulken, wien 't niet te doen is om een regeering te steunen, maar eigen lusten te doen zegevieren?

Als een blinde langs den weg scharrelt, 't zij met of zonder hond, dan wordt er allicht een lamme gevonden die hem voorstelt op zijn schouders te mogen zitten om hem van die hoogte den weg te wijzen. En zoo vorderen zulke twee door vereenigde gebreken al een aardig eind. Hoe meer het na 1853 bleek dat de mannen van den vooruitgang 't niet eens waren onderling, zoodat er gedurig ministeriën van behoud moesten optreden om hun dat onderling twisten om een strootje af te leeren, hoe meer enkele mannen op den voorgrond traden die zich sints '48 hadden teruggetrokken. Dat waren Groen van Prinsterer en de zijnen. Dezen stonden geheel op zichzelf. Zij waren tegen Thorbecke omdat hij door zijn grondwet de macht over alle dingen, ook over de kerk, samentrok tot staatsalmacht. Zij waren tegen de behoudsmannen omdat zij te vrijzinnig waren in het kerkelijke en dit niet als een macht wilden erkennen. Zij waren tegen de Roomschkatholieken uit den aard hunner geschiedenis. Toen nu in '53 het zesde hoofdstuk der grondwet werd uitgevoerd ten gunste der Roomschkatholieken, zoodat zij hun bisdommen hier tot stand brachten, traden Groen c. s. krachtiger op, deden zich in geschriften en in de Kamer hooren tegen het revolutionaire dat in de grondwet lag naar hun inzien en vormden een zwak partijtje, dat zijn weinigje invloed ont-