is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. A. Kuyper is geen vertegenwoordiger van het Nederlandse volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereiken, slechts op natuurlijke wijze behoeft te worden geleid. Bij priesterbemoeiing is het belang bij domheid te groot dan dat er van natuurlijke ontwikling spraak kan zijn. Den kerkelijken eisch: „leer toch de kinderen niet denken", kan de staat immers niet inwilligen.

Maar laat ons liever de kinderen eens volgen van huis naar school.

Zjjn zij in den regel niet uitermate vroolijk en bewegelijk, zoodat de ouders soms wel eens voor een uurtje wenschten dat zij in een onbewegelijk meubelstuk veranderden? Of op de breê-veertien zaten, d. i. een bank in de Noordzee aan onze kust? Of op de Mokerheide, d. i. op de Brabantsch Duitsche grenzen? Maar hoe zelden komt dit in ouders op en dan nog maar schertsenderwijze, want ik zou de boeman niet willen zijn die de kinderen op zulk een oogenblik naar die plaatsen bracht, 't zou me slecht bekomen. Zoo is het met ouders. De kinderen gaan dan ook niet daarheen, maar blijven joelen en krioelen en luidruchtig zijn en worden er niet zelden door ons een handje in geholpen tot zij naar bed gaan. Hoe menigmaal gebeurt het dus zelfs nog, dat het velen ouders op eens te stil is. Zóó behoort de vroolijkheid, de bewegelijkheid, in één woord het wilde jonge dartele leven tot de kindernatuur. Maar opdat nu deze natuurlijke dartelheid niet ontaarde in wildheid, onstuimigheid, moedwil, woestheid, wordt door opmerkzame ouders een oog gehouden op enkelen die daartoe overhellen. Zij vermanen die dan. Desnoods straffen zij hen door hen het medespelen dan een dag te laten ontberen. Zij doen dit op heeter daad en met een ernst waaruit het kind duidelijk ziet dat het zijn ouders verdriet aandoet. Op deze wijze worden de kinderen in de natuurlijke uiting van hun jong