Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezond verstand der Roomsche leeken. Het Dagblad de Tijd zou dan niet zulk eene listige, oneerlijke wijze van strijdvoeren behoeven? Het zou dan bet voorbeeld van de Nederlander kunnen volgen, en niet schromen citaten over te nemen, uit hetgeen het tegen zich zag ingebragt. Gij zoudt dan ook niet noodig hebben hun den Bijbel te verbieden, enz. Maar ik achtte het van belang u te doen opmerken, hoe er eene zonderlinge voorstelling van nationaliteit, historie, herinneringen en volksaard bij iemand moet bestaan, wanneer hij de daardoor opgewekte »onuitdelgbare gevoelens" voor eensluidend houdt met «gezond verstand." Gemeenlijk toch gelden verstand en gevoel als tegenstellingen. Ook is nationaal in een land op verre na niet al wat gedaan of goedgekeurd wordt door iemand, die daar geboren is, de volkstaal spreekt, en bewijzen kan dat zijne voorouders op die plek gewoond hebben. Jacobus H zou dan wel zeer nationaal geweest zijn in Engeland, of albermngk thym ten onzent. Ja om een sterk sprekend voorbeeld aan te voeren, epialtes , de verrader van leonidas en zijne dapperen, zou zich voor het gevoel van iederen Griek volkomen hebben kunnen regtvaardigen.

Intusschen, hoe hooge achting ik ook koester voor de gezonde rede, er is voor strijdende Christenen en Christelijke Godgeleerden nog een hooger gezag, en ik betreur het u daarvan niet te hebben hooren gewagen. Ik bedoel het Woord van God, dat wij in de Heilige Schriften van het Oude en Nieuwe Verbond bezitten. Te regt bestrijden de organen van uwe partij het rationalisme, en noemen het zelfs op louter politiek terrein onchristelijk, dit tot hoogste beginsel te verheffen.

Sluiten