Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK 1 : 1—4a.

Het Hooglied, hetwelk van Salomo is, 1. Hij kusse mij met de kussen zijns monds: want uwe uitnemende liefde is beter dan wijn, 2. Uwe olieën zijn goed tot reuk, uw naam is eene olie die uitgestort wordt; daarom hebben u de maagden lief, 3. Trek mij, wij zullen u naloopen,4a.

aanvang van het lied verplaatst ons naar Salomo's paleis; wij worden geleid in s konings binnenkameren, alwaar de maagden, uit wie de Vorst zijne gunstelingen kiest, zich bevinden. Ken dezer maagden voert het woord. Zij wenscht zich een kus der liefde van 's vorsten lippen toe. Immers zijn de uitingen zijner liefde verre te verkiezen boven het genot van den wijn, hoe vroolijk deze het hart ook maken mag.

Intusschen komt de geprezene binnen, zoodat de maagd niet langer van hem, maar rechtstreeks tot hem spreekt. Zij vaart voort met hare vergelijkingen, en kiest thans in plaats van den wijn

Sluiten