Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie zou in zijne volmaakte heiligheid en wijsheid geen welgevallen hebben ? Wie niet in verrukking worden gebracht, die Hem aanschouwt in zijne grootheid, als het beeld en de heerlijkheid Gods? De aanschouwing Zijner majesteit maakt de engelen blind voor hun eigene grootheid ; het moet een duivel zijn die in Zijn licht zich zelf kan zien. Zijn aanblik houdt alle engelen klein, en doet alle hoofden voor Hem neigen. Zou hij dan niet geliefd worden door hen, die zich door Hem bemind weten ? Bemind te worden door den Allerbeminlijkste, door de vreugde der engelen, door den lust des Vaders, door het beeld Gods, door een die waardig is bemind te worden om Zijns zelfs wil 1 Wie kan zeggen wat het inhoudt ? Er zijn onbeminnelijke liefhebbers, die men slechts met geslotene oogen kan liefhebben; maar Christus voortreffelijkheid boeit de zijnen eeuwig aan zich, daar zij Gods voortreffelijkheid zelve is.

Twee dingen hebben medegewerkt om Sulammiths liefde zoo sterk en vurig te maken dat zij er krank van werd. Vooreerst de kennis die zij opdeed van hare eigene ijverloosheid en gemakzucht, die haren Geliefde aanleiding gaven om van haar weg te gaan. Daarna het gezicht, dat zij verkreeg van het alle schoon te boven gaande schoon van haren Geliefde. Deze dingen moeten wij ter harte nemen. Om Christus' liefde te waardeeren is het noodig een levendig besef te hebben van onze verwerpelijkheid ; dan eerst

Sluiten