is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomo's Hooglied voor de gemeente bewerkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wie is deze kleine zuster ? Nu wij weten dat Sulammith, de groote zuster, Israël is, het echte Israël, het Israël der belofte, behoeven wij naar de kleine zuster niet te zoeken. Het ligt voor de hand hier te denken aan de gemeente uit de volken. Deze gemeente zal in gelijke verzoeking komen als oud Israël in de dagen van Salomo. Eerst zal de macht dezer wereld haar vervolgen, maar vergeefs, naardien zij, even als Israël in den vuuroven van Egypte, vermeerdert naarmate zij verdrukt wordt. Maar als de kleine zuster groot geworden is, machtig en heerlijk, gevreesd door hare vijanden, zal de macht dezer wereld haar gaan vleien ; meer nog, volken zullen den scepter in hare handen leggen, en vorsten zal zij aan hare voeten zien. Dan komt zij in verzoeking om met het heden tevreden te zijn, en niet langer met de kerk der martelaren verlangend uit te zien naar de komst van haren Heer. Zelfs kon erger geschieden ; zij kon hoere worden, eene die boeleeren gaat met de koningen der aarde, en Christus prijs geeft. Hiertegen dient gewaakt. Blijkt de gemeente niet bestand tegen dergelijke verzoeking als Sulammith doorstond, dan zullen glans en luister van haar worden geweerd, zoodat zij hare aantrekkelijkheid voor de wereld verliezen zal. Wij weten dat de historie der kerk deze woorden bevestigd heeft. De overgroote meerderheid der gedoopten is de wereld toegevallen, even als oudtijds die der Joden toegetreden is