Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, die tot nog toe alle Emigratie naar onze tropische gewesten stremde. — Dan is, bepaaldelijk voor Suriname, allengs een geheel nieuw leven vooruit te zien. Dan kan het toch niet anders of de gunstige berigten daarover, door de Emigranten naar het Vaderland overgezonden, zullen al spoedig anderen tot navolging uitlokken. De Begering zal zich gesterkt gevoelen , zooveel noodig, op denzelfden weg voort te gaan ; maar ook partuculiere Maatschappijen, zullen onder haar opzigt, de taak der noodigs voorschotten met voordeel op zich nemen. De stroom der geheele Emigratie zal weldra een zijtak ontvangen hebben, die, van Noord-Amerika afleidende, althans iets van die voordeelen ons zeiven ten nutte maakt. Voortgaande zal) gelijk in de Vereenigde Staten, de kolonisatie de kolonisatie voeden , en er zullen zich al zoo, eerst nabij de stad Parimaribo , kringen van landbouwhoeven vormen, die, grooter en grooter van omvang wordende, spoedig, althans na verloop van weinige jaren van vestiging, in vereeniging met elkander in de gelegenheid zullen zijn, door zamenvoeging van de producten der verschillende bouwhoeven, aan eenigen uitvoer te denken, gelijk dat hier te lande ook gebeurt. Immers niet de opbrengst van ééne boerderij, of van twee boerderijen, maar die van velen te zamen vult onze binnenschepen, wier inhoud, alweder verzameld bij anderen en in zeeschepen overgeladen , onzen haver naar Engeland en Frankrijk, ons koolzaad, of wat het ook zij, naar elders overbrengt. — Zoo zal de vereenigde productie onzer Emigratie ook weldra eenige stapelproducten , van welken aard die ook wezen mogen, in den groot-handel kunnen brengen. Bouwhoeven zullen ontstaan, die dan in staat zullen zijn hunne bewoners tot een hooger trap van welstand op te voeren, en die alzoo tegelijk productief zullen kunnen zijn voor den handel en de scheepvaart van Nederland. — Men kan zich geene Emigratie naar eenige plaats in Oost-Indië voorstellen, welke met meer gunstige uitzigten kan worden ondernomen, dan die is, welker ontwerp hier is uiteengezet.

Men heeft in de Oost, als oord der Nederlandsche nederzetting voorgesteld, vooral het eiland Boeroe, en het groote gebied van Nieuw Guinee, van welke het eerste het voorregt bezit, van een maandelijksch bezoek door Nederlandsche Stoom-

Sluiten