Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn overtuigd, dat die leer te bepleiten goedgekeurd, ja zelfs van ons geëischt wordt door de voorschriften van onzen godsdienst". —

En een vereeniging van socialistische leden van de Staatskerk, het „gilde van den Heiligen Mattheus" schreef in October 1906 in een adres aan de vertegenwoordigers der arbeiderspartij in het Engelsche parlement: „wij dringen er ernstig op aan, dat men met alle kracht ons zeer onvolmaakt maatschappelijk systeem in betere vormen zal brengen, de anarchistische wanorde in de industrieele wereld gaan beheerschen, de politieke omwenteling in de 19e eeuw in een oeconomische revolutie der 20e eeuw zal voortzetten en de regeering door het volk en voor het volk bekronen door den eigendom voor het volk en door het volk' .

Deze uitingen bewijzen, dat in Engeland steeds meerdere christenen het socialisme aanvaarden en in hun Christendom een krachtigen impuls vinden, om de overwinning van het socialisme te bevorderen.

Dat zelfde verschijnsel doet zich voor in Amerika. Daar is in 1907 een christen-socialistische broederschap gesticht, die „alle godsdienstige vereenigingen doordringen wil van de maatschappelijke boodschap van Jezus, wil aantoonen, dat het socialisme de noodzakelijke oeconomische eisch is van het christelijk leven, den klassenstrijd wil beëindigen door de industrieele democratie te vestigen en het rijk van Jezus, de broederschap op aarde, te stichten".

In Chicago wordt uitgegeven „the Christian Socialist" met het motto: „the golden rule against the rule of gold", waarvan de meeste medewerkers predikanten zijn. Een der redacteuren gaf zijn ambt op en trekt als reizend prediker het land door om in vergaderzalen en kerken van verschillende gezindheden in naam van het Christendom de blijde boodschap van het socialisme te brengen.

Sluiten