is toegevoegd aan uw favorieten.

Het christen-socialisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van „de Blijde Wereld, christen-socialistisch weekblad". Als redacteuren traden op S. K. Bakker, S. Winkel en J. A. Bruins, aan wie later nog werd toegevoegd A. H. v. d. Hoeve. De uitgave werd in het eerste nummer gemotiveerd als volgt: „en met de mogelijkheid, er toe bij te dragen, dat de twee groote machten van onzen tijd, christendom en socialisme, niet meer vijandig tegenover elkander staan, doch samen als broeders opmarcheeren naar den nieuwen tijd, is tevens de wenschelijkheid van deze uitgave aangetoond".

Van sociaal-democratische zijde werd het blad met belangstellende welwillendheid begroet, van vrijzinnigchristelijken kant werd, op een enkele uitzondering na, een vriendelijke houding aangenomen, de rechtzinnigchristelijke bladen spuwden natuurlijk dadelijk vuur en vlam. Onder de niet-„christelijke" arbeiders heeft het blad, in aanmerking genomen de anti-religieuze propaganda, die jaren lang onder hen gevoerd was, betrekkelijk veel sympathie gevonden, vooral in Friesland, waar ook het persoonlijk optreden der redacteuren in hun gemeenten en in vergaderingen voor geheelonthouding en socialisme aan hunne denkbeelden meerdere bekendheid verschafte, dan in andere provincies. Het blad heeft zich tot nog toe met eenigen steun van warme vrienden, eenige subsidie van Protestantenbond en Blaadjesvereeniging — verstrekt ondanks zijn socialisme wegens zijn verdediging van de vrijzinnig-christelijke beginselen — kunnen staande houden en wint gestadig aan lezers. Ongetwijfeld heeft het er toe meegewerkt, om onder Christenen sympathie voor het socialisme te wekken en velen tegen den godsdienst ingenomen socialisten een anderen kijk op het christendom te geven. Enkele brochures van de redacteuren werden door het blad uitgegeven en vonden goeden aftrek.

Een bijeenkomst van geestverwanten werd in 1906 in Heerenveen georganiseerd en zal door meerdere