is toegevoegd aan uw favorieten.

Het christen-socialisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten te maken en er glad verlegen mee zitten. Als het socialisme morgen kwam, zou het een ramp zijn. Maar in den klassenstrijd worden de geestelijke krachten van het proletariaat wakker, bereidt het zich op zijn komende taak voor !).

Zoo prediken ook de christen-socialisten onomwonden den proletarischen klassenstrijd als noodzakelijk en zedelijk geoorloofd.

Zoo willen ze zijn christen-socialisten. Voluit.

Maar toch ook weer, ter onderscheiding van andere, Christen-socialisten. Want zij voelen zeer sterk de noodzakelijkheid ook van christelijke propaganda. Al verwachten zij, gelijk gezegd werd, veel goeds, ook voor het geestelijk leven, van den klassenstrijd en vooral van de komst van de socialistische maatschappij, ze zijn niet zoo naïef te meenen dat zuiverder maatschappij en zuiverder geestelijk-zedelijk leven zich zonder meer verhouden als oorzaak en gevolg. Het wordt nooit goed, zoo zijn ze overtuigd, indien niet naast de vurige prediking van den klassenstrijd de stille klanken van het evangelie worden gehoord, indien niet naast de aansporing tot solidariteit de nadruk wordt gelegd op zuiverheid van ziel. Want, kennende de boosheid van het menschelijk hart zien zij naast de zegeningen ook duidelijk de groote gevaren, die gelijk elke, zelfs geestelijke, strijd ook het daadwerkelijk voeren van den klassenstrijd met zich brengt: het gevaar voor bitterheid, wrok, eigengerechtigheid en vooral het gevaar van vergroeiing van het zedelijk oordeel als zou tegenover den vijand alles geoorloofd zijn, Negentien eeuwen zelfs van Christendom zijn hun tot een nadrukkelijke waarschuwing. En al mogen nu de arbeiders — de ervaring bewijst het — zich vele malen voor die gevaren weten

Zie hiervoor uitvoeriger: S. K. Bakker: De zedelijke beteekenis van het socialisme. Rotterdam, H. A. Wakker en Co. 1907.