is toegevoegd aan uw favorieten.

Het christen-socialisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te wachten, ze zijn er en ze blijven er. En waar nu de kracht om recht en zuiver te blijven, verhoogd kan worden door het aanvaarden van de christelijke levensbeschouwing, mag behalve ter wille van de waarheid, ook met het oog hierop, propaganda daarvoor niet achterwege blijven.

Zij bedoelen natuurlijk niet — het is haast wel overbodig dit te zeggen — op de klassebeweging van het proletariaat, die uiteraard, daar ze immers oeconomische eischen stelt en oeconomische middelen bezigt, een niet-godsdienstig (niet on-godsdienstig of anti-godsdienstig) karakter draagt, gelijk ook slootgraven, rekenen, transporthandel niet-godsdienstige handelingen zijn — een christelijken stempel te drukken, doch het zou hun een diepe vreugde zijn, wanneer de arbeiders ieder voor zich het Christendom als levensbeschouwing aanvaardden en dus ook den klassenstrijd altijd voerden als christenen, ook in dezen hunnen maatschappelijken arbeid God wisten te eeren.

Daarom willen ze naast het kruis de roode vaan, maar zeer bepaald ook naast de roode vaan het kruis planten.

Zoo willen zij staan in dezen wilden, schoonen tijd als christen-socialisten. Naast de anderen. Maar met een eigen leus.

Zij kennen de eigen zwakheid.

Als christenen. Heer ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp — dat is veel malen hun gebed.

Als socialisten. Zij weten hun kennis nog gebrekkig en hun begrip vaak onzuiver.

Maar zij danken God, dat Hij hen deed wandelen in 't licht van het Christendom, wijl zij daardoor Hem leerden kennen als den Vader, als den Goeden Herder, Die de veilige paden kent naar de grazige weiden en de zeer stille wateren,

maar ze danken God, dat Hij hen op hun weg het