Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder alle vragen, die tegenwoordig aan de orde van den dag zijn, dringen zich de zedelijkste het sterkst op den voorgrond. De vragen : wat is goed, wat is kwaad, wat is de oorsprong, het recht en de waarde dezer onderscheiding ? honden hoofd en hart van de thans meelevende menschheid bezig. Zelfs de meeste quaestiën van onzen aan problemen zoo rijken tijd, als daar zijn: het vraagstuk van de emancipatie der vrouw, van het huwelijk, van de inrichting der maatschappij, van het gezag der overheid, van de rechten der wetenschap, van het wezen en het doel der kunst, zijn in de eerste plaats vraagstukken van zedelijken aard en tot zedelijke beginselen te herleiden.

Er is in de warme belangstelling, welke allerwege en van alle zijden in deze zedelijke vraagstukken gesteld wordt, iets dat tot blijdschap stemt en niet hope voor de toekomst bezielt. Al zijn de overwinningen, welke de natuurwetenschap over de wereld der stof heeft behaald, nog zoo schitterend, al hebben zij in buitengewone mate bijgedragen tot verrijking en veraangenaming des levens, zij blijken toch niet in staat, om het gemoed des menschen te bevredigen, om te voorzien in de behoeften van zijn hart, in hetwelk God

Sluiten