is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche moraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaft, om plaats te maken voor de eenvormigheid en den wansmaak der moderne kleedij. Maar desniettemin is er onder alle standen, bij mannen en vrouwen, een vaak belachelijke wedijver in onderdanige gehoorzaamheid aan de voorschriften, die door de toongevende kringen in Parijs en Londen, in Berlijn en Weenen, voor snit en kleur van het gewaad worden uitgevaardigd. Of het beurs en maag tot schade zij, gezondheid en leven op het spel zette, arme naaisters aan een hongerloon doe wegkwijnen, dit alles legt geen gewicht in de schaal tegenover de slaafsche gedweeheid, waarmede de mode in al hare grillen en dwaasheden gevolgd wordt.

En niet alleen is er zoo eene mode voor de kleederdracht, maar eene dergelijke macht van gewoonte en gebruik is er ook waar te nemen in den bouw onzer huizen en kerken, in de meubileering onzer woningen, in den aanleg van onze straten en steden, in den smaak en alwat naar geregelde afwisseling in den smaak valt, in het oordeel over personen en toestanden uit het verleden en het heden, in de meeningen van den dag, in heel de publieke opinie op maatschappelijk, staatkundig of kerkelijk terrein. Er is een streven, alsof alles gelijkgemaakt, gladgeschoren, genivelleerd moet worden. Al het frissche, het oorspronkelijke, het persoonlijke verdwijnt. Wie iets anders . durft zijn dan de meerderheid, wordt in den ban gedaan. Da Costa werd te Amsterdam als een melaatsche geschuwd, sedert hij in 1823 bezwaren durfde hebben tegen den geest der eeuw. En de Joden, schoon in theorie geëmancipeerd, worden in vele kringen nog met den nek aangezien ; de Zionisten gevoelen die minachting zoo diep, dat zij er ernstig over denken, om naar Palestina uit te wijken.

Hooger dan deze regelen van wellevendheid en mode staan de wetten, die gelden in het rijk der natuur.