Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men niet dan met handschoenen aanvatten moet, is er maar één figuur, die eere verdient; het is die van Pilatus, den Romeinschen stadhouder. Wat kon het hem schelen, of er een Jood meer of minder op de wereld was ! In zijne Romeinsche, stadhouderlijke hoogheid zag hij verachtend neer op het ellendig Joodsche kabaal. En het eenige woord, dat in het Nieuwe Testament waarde bezit, het is door dezen stadhouder in stouten en hoogen trotsch gesproken : wat is waarheid ? En zoo ook, in de geschiedenis der menschheid zijn groot geweest de Nero's en Caligula's, de Caesar Borgia's en Napoleons ! Zij moeten in hun eere hersteld ! Laat het zijn, dat zij duizenden ongelukkig hebben gemaakt, en bloed en tranen hebben doen vloeien bij stroomen ; — wat doet het er toe, zij waren de prachtexemplaren der menschheid, de heeren en koningen, de Uebermenschen, die eens hun hoofd ontvangen zullen in den antichrist, den mensch der toekomst. Zij hebben het daemonische, het goddelijke in hunne natuur geopenbaard ; want naar het schrikkelijke woord van van Deyssel : de hoogste graad van menschelijkheid is het god-beestelijke!

Dit is de spiksplinternieuwe moraal die door velen verkondigd wordt aan het einde der negentiende en in het begin der twintigste eeuw van onze Christelijke jaartelling. En het ergste is daarbij nog niet, dat zulke theorieën in allen ernst door enkelen worden gepredikt, die in hun artiestenhoogheid bijna aan waanzin schijnen te lijden. Maar erger is nog, dat zij gretig worden overgenomen en toegepast door eene bewonderende menigte, aan wie alle zedelijk gehalte ontbreekt. Het is wel eindeloos in deze eeuw gepredikt, dat de leer onverschillig is en dat het alleen op het leven aankomt. En het is waar, dat, gelijk bij de belijders van Christus,

Sluiten