is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche moraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik. Dat twee maal twee vier is, heeft met 's menschen wil letterlijk niets te maken. Overal in ons en rondom ons treffen wij regelen en ordinantiën aan, waaraan niets te veranderen valt, die wij eerbiedig hebben te gehoorzamen en welke zich nooit straffeloos laten overtreden. Men kan er tegen ingaan, maar ondervindt er dan zelf de gevolgen van. Een dwaas kan wel met het hoofd door den muur willen loopen, maar met geen ander gevolg dan dat hij het leege brein te morzel zich stoot. Een denker kan wel in zijn hoogmoed zich boven de wetten der logica stellen, maar hij verstrikt zich in zijn eigen garen en wordt een prooi der dwaling en een vader van leugenen. Een mensch is, wat men ook bewere, niet autonoom; hij is zijn eigen heer en wetgever niet. Altijd en overal is hij gebonden, onvrij, afhankelijk, geen heer maar een dienstknecht, geen wetgever maar een onderdaan, geen meester, die te gebieden, maar een kind, dat te gehoorzamen heeft.

Zoo is het ook op zedelijk gebied. Ook hier zijn er wetten, die wij niet maken, maar vinden ; die wij niet uitdenken, maar opsporen. Zij liggen 111 onze natuur. Ons geweten geeft er getuigenis aan. Alle volken dragen er de bewustheid van. De Heidenen, die de geopenbaarde wet Gods niet hebben, doen toch van nature de dingen die der wet zijn, en zijn daardoor zichzelven eene wet; als die betoonen het werk der wet geschreven in hunne harten, hunne conscientie medegetuigende en de gedachten onder malkanderen hen beschuldigende of ook ontschuldigende. De groote verscheidenheid, die er in de zedelijke oordeelen onder de volken voorkomt, doet dit feit niet te niet. Want niemand zal de eenheid, de waarheid en de objectieve geldigheid der denkwetten bestrijden, omdat er over haar hoedanigheid en aantal, over haar orde en verband