is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche moraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hardheid voorbijgaan, buigt Hij zich tot de verlorenen neer, spreekt van genade en vrede, richt hen op, en vernieuwt hen naar lichaam en geest. Hoog houdt Hij de majesteit der inzettingen Gods ; maar zelf predikt Hij geen wet maar evangelie, geen recht maar genade, geen eisch maar belofte. Hij regeert de zijnen niet door den harden korporaalstok van den kategorischen imperatief, maar leidt ze met den staf van zijn Woord en de genade zijns Geestes.

Dat is het Evangelie van Christus eeuwen lang geweest, ook voor de grooten van ons geslacht, voor denkers en dichters, voor wijsgeeren en kunstenaars; dat is het geweest voor de armen en verlorenen, voor de tollenaren en zondaren ; voor een schare, die niemand tellen kan, uit heel de lijdende en strijdende menschheid. Daaraan ontleenden zij de kracht, om het vleesch en zijne begeerlijkheden te dooden, in den strijd sterk te staan, in de verdrukking te roemen, in nieuwigheid des Geestes te wandelen en naar alle geboden Gods in oprechtheid te leven. Dat moet het Evangelie ook zijn of worden voor ons, de kracht Gods en de wijsheid Gods, het beginsel van ons denken, de drijfveer van ons handelen, de spijze onzer ziel, de vreugde van ons leven, de troost in ons sterven, de grondtoon beide van ons klagend en van ons jubelend lied !