Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dezelfde Uitgevers verschenen:

Dr. A. K V YPER:

Band aan het Woord. Antwoord op de vraag: Hoe is eene universiteit aan liet Woord van God te binden ? Voorgedragen op de meeting gehouden te Middelburg op 28 Juni 1899 f 0.40

De verflauwing der grenzen. Rede bij de overdracht van liet, rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1892 /' 1.00

De zegen des Heeren over onze Kerken. Rede ter inleiding op het tjebed voor het samenkomen der Gereformeerde Kerken in Generale Synode, gehouden in de Noorderkerk te Middelburg, op 10 Augustus 1896 f 0.35

Is er aan de publieke universiteit ten onzent plaats voor een faculteit der theologie ? Referaat voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende Jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag. 1890 f 0.50

Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden, of het doel van echte studie f 0.40

Strikt genomen. Het recht tot universiteitsstichting staatsrechtelijk en historisch getoetst. 1880 f 0.75

Tweëerlei Vaderland. Ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit. 1887 f 0.50

l/olharden bij het Ideaal. Openingswoord ter Deputatenvergadering van 17 April 1901 f 0.25

Welke zijn de vooruitzichten voor de studenten der Vrije Universiteit? Rede ter inleiding van de Leeuwarder meeting, op 5 Juli 1882 f 0.40

JJr. H. //. KUYPER.

Evolutie of Revelatie. Rede bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1903 . . f 1.50

Sluiten