Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelen, af te zetten, is eenc vraag die bij elk voorkomend geval niet den meesten ernst moet worden behandeld.

Mi weet ik wel, dat gij hierop de bedenking zult maken, dat dus het Opperwezen mede aansprakelijk is voor de ongerechtigheden, waaraan zoovele \ orsten schuldig zijn en dat de wereld dus op zeer slechte en onbillijke wijze door haar Schepper wordt bestuurd, want er zijn — leluus ! — meerdere Vorsten op wier braafheid niet te roemen valt.

Ik moet u er dus op wijzen, dat deze bedenking geheel onjuist is, want het Opperwezen stelt niet alleen Vorsten op hunne tronen, maar wijst ook aan ieder ander mensch, groot of klein, afzonderlijk, zijne eigene plaats en werkkring aan, 0111 daarin zijnen plicht te doen.

Hij stelt den Koning op den troon — niet altijd voor zijn pleizier —, den ambtenaar op zijn kantoor en den werkman aan zijn gereedschap — niet altijd voor zijn verdriet — terwijl Hij zelfs de gangen bewaakt van den landlooper, die door mensch en dier wordt gevreesd.

Maar hoewel de lieer aan elk Zijner schepselen eene eigene plaats en werkkring heeft toevertrouwd, opdat zij tot Zijne eer daarin werkzaam zouden zijn, is Ilij niet aansprakelijk ot medeplichtig als Zijne schepselen de hun opgedragen taak slecht vervullen, ot van hunne macht misbruik maken, evenmin indien een Koning slecht regeert, als wanneer een boekhouder met de hem toevertrouwde kas op den loop gaat.

Ook zult gij — als Christen — overtuigd moeten zijn, dat de lieer, die rechtvaardig is, niet zonder hooge noodzaak en niet zonder een vooraf door Hem vastgesteld doel, een slecht en goddeloos Vorst zal zetten over een braaf, godvreezend volk.

Maar een volk, dat in zijn geheel godvreezend is, is op de aarde niet te vinden en zelfs is bij elk volk het aantal godvreezenden, in verhouding tot het aantal goddeloozen, zóo ontzettend gering, dat de lucht in eene onafgebroken trilling is van de meest ontzettende vloeken, verwenschingen en godslasteringen, die uit alle standen der maatschappij,

Sluiten