Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de gemeenscha]) van goederen, zooals die onder de eerste Christenen bestond, niet blijvend zou zijn, hadden zijzelven wel kunnen voorspellen, want die kon alleen bestaan zoolang er slechts weinige Christenen waren, die dicht bij elkander woonden, en het Christendom is van den beginne bestemd geweest 0111 over de geheele wereld te worden verspreid. Ook moet ik u nog wijzen op een tweede verschil tusschen de gemeenschap van goederen der eerste Christenen en die welke de Sociaal-Democraten verlangen.

De gemeenschap van goederen, tusschen de eerste Christenen, was geheel vrijwillig en de gemeenschap, die door de SociaalDemocraten wordt verlangd, zou niet anders zijn dan eene gedwovgene, door wetten verordend en bekrachtigd.

Dat de gemeenschap van goederen tusschen de eerste Christenen, geheel vrijicillig was en dat geen hunner verplicht werd daaraan deel te nemen, bewijs ik u uit Hand. 5 vs. 1 tot en met 10, waarvan ik alleen het eerste gedeelte overneem. Er staat: „Een zeker man met name Ananias, met Sartira zijne vrouw, verkocht een have, — en onttrok van den prijs, ook met medeweten zijner vrouw, en bracht een zeker deel en leide dat aan de voeten der Apostelen. — En Petrus zeide : „Ananias, waarom heeft de satan uw harte vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt en onttrekken van den prijs des lands ? — Zoo het gebleven was, bleef het niet uwe, en verkocht zijnde, was het niet in uwe macht ? Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen ? Gij hebt den menschen niet gelogen, maar Gode. — En Ananias deze woorden hoorende viel neder en gaf den geest."

Kan men nu uit dit verhaag afleiden, dat Ananias verplicht was om den gelieelen koopprijs aan de Apostelen af te geven en dat hij wegens het niet-nakonien dezer verplichting met den dood werd gestraft ?

\ olstrekt niet, want Petrus zeide : „Zoo het gebleven was, bleef het niet uwe en verkocht zijnde, was het niet in uwe macht?" of met andere woorden „Wij hebben u niet bevolen

Sluiten